Presentació

Aquest títol d’Especialista Universitari en Masculinitats, Gènere i Igualtat de 30 ECTS sorgeix després de la demanda de formació especialitzada en masculinitats igualitàries que hem observat en els últims anys, tant en l’àmbit acadèmic com professional. Efectivament, els estudis sobre masculinitats, des de fa ja diverses dècades, representen un àmbit de creixent interés social.
Amb aquest curs pretenem formar, analitzar i reflexionar sobre els diferents estudis i investigacions duts a terme sobre homes i masculinitats i la seua relació i implicació en la consecució de la igualtat de gènere. I és que les transformacions dels rols de gènere a partir de la incorporació massiva de les dones al mercat laboral, així com l’assumpció social del discurs igualitari, han generat transformacions i desajustos en els papers sexuals tradicionals, i han trobat en la legislació el foment de les masculinitats per a incidir en els canvis socials que s’han produït.

En els anys noranta del segle XX alguns autors van començar a plantejar que la masculinitat estava en crisi i va aparéixer en els seus estudis l’anàlisi de pràctiques masculines d’adaptació i resistències davant del canvi. Durant els últims anys estem assistint de manera cada vegada més conscienciada a la «mediatització» de fenòmens vinculats a les qüestions de gènere. Exemple d’això és una major conscienciació i detecció de casos de la denominada «violència de gènere», la qual cosa ha generat avanços en el camp de la denúncia pública d’aquesta qüestió. Paral•lelament, en l’àmbit acadèmic proliferen els estudis sobre les dones i amb «perspectiva de gènere» que pretenen visibilitzarun col•lectiu històricament confinat a un paper secundari en les nostres societats patriarcals.

D’altra banda, i afortunadament, comencen també a emergir amb força noves inquietuds amb aquesta mateixa perspectiva però que pretenen visibilitzar les realitats masculines amb un enfocament que supere la tradicional posició androcèntrica.

En aquest sentit, considerem fonamental l’abordatge d’aquestes realitats masculines en tota la seua complexitat perquè ens permeten completar l’immens camp dels estudis de gènere donant veu i visibilitat als homes i les seues circumstàncies: la seua relació amb la violència, les seues identitats, les seues pràctiques, les noves maneres d’entendre els afectes, la paternitat, la salut, la sexualitat, etc.
Sens dubte, un coneixement i una formació universitària en aquestes realitats pot contribuir a una millor capacitació en l’àmbit acadèmic i professional dirigit a qüestions de gènere i,alhora, a la construcció de societats més justes i igualitàries.

Els camins cap a la igualtat real reclamen actualment i necessàriament la implicació dels homes, la superació d’un model de masculinitat tradicional obsoleta i la transició cap a altres formes possibles i més igualitàries de ser homes en la nostra societat.

Alguns dels últims esdeveniments viscuts tant en el context estatal com el mundial han posat de manifest la necessitat urgent de la incorporació dels homes a la lluita per la igualtat. En el cas espanyol (i en l’internacional) estem assistint a la visibilització cada vegada major d’un moviment feminista potent i amb gran capacitat organitzativa i de mobilització, com així ho han demostrat fenòmens com el 7N Marxa Estatal contra les Violències Masclistes a Madrid en 2016, o les últimes manifestacions del 8 de Març 2015-2020 i les vagues feministes de cures plantejades en aquests termes que van obligar els homes a posicionar-se des d’una reflexióprèvia del que les dones estaven tractant de significar.

Al seu torn, la pandèmia de la COVID-19 en 2020 ha posat sobre la taula de manera potent el paper dels homes, del teletreball, dels rols de gènere, de les cures, de la conciliació, dels nous models de convivència i relacions socials, i de la violència de gènere en situacions de “confinament i quarantena”.

A més, la mobilització i pressió social a través del moviment feminista, i de tota mena d’organitzacions i fins i tot de partits polítics, ha afavorit la inclusió en l’agenda política de demandes que directament o indirectament ens porten a la reflexió sobre la masculinitat: el permís de paternitat (igual i intransferible) per apel•lació a la coresponsabilitat en les cures, o la qüestió de la denominada “Manada” de la violació múltiple de Pamplona al juliol de 2016, que ha suposat una crítica manifesta que interpel•la directament al privilegi masculí sobre els cossos de les dones a través de la denominada “cultura de la violació”.

És precisament en aquest moment de qüestionament manifest de la masculinitat quan es fa més necessari i urgent, sens dubte, impulsar l’oferta universitària de formació especialitzada en igualtat de gènere i masculinitats. És des de la universitat, des d’on entenem que, pel seu àmbit de treball i la seua capacitat d’influència en la societat, podem i hem de tindre un paper clau en la transformació de les representacions ideàtiques sobre els gèneres i sobre el model d’identitats masculines cap a altres formes possibles de ser home més concordes amb els temps actuals, temps de lluita feminista… i això és la raó de ser d’aquesta oferta de formació d’aquest títol propi d’especialista universitari en Masculinitats, Gènere i Igualtat de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Sobre el professorat:

L’equip docent que participa en aquest CURS D’ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN MASCULINITATS, GÈNERE I IGUALTAT compta amb 20 professors i professores experts i expertes en masculinitats i igualtat de gènere de 16 universitats i institucions (de tres països diferents). Per a la seua impartició comptem amb professorat d’universitats i institucions espanyoles com ara les d’Alacant, de València, de Castelló, de Múrcia, de Còrdova, de Granada, de Madrid, de Valladolid, de Santiago de Compostel•la, etc., amb altres administracions i associacions i amb diverses universitats internacionals.

El prestigiós elenc de docents d’aquest curs permet l’intercanvi de reflexions teoricoempíriques dels i les professionals que actualment es dediquen de manera directa i/o transversal a estudiar fenòmens vinculats amb la igualtat de gènere entre dones i homes, i específicament amb la identitat masculina des de les seues diverses manifestacions socials.

S’abordaran temàtiques que aniran des de la construcció sociocultural de la masculinitat als processos de canvi i resistència enfront de l’ascens social de les dones, i s’arribarà fins a qüestions més concretes vinculades amb la corporalitat i la sexualitat masculina (pornografia, prostitució, tràfic, etc.) o la violència de gènere, la coresponsabilitat, la paternitat, les cures i les emocions o el risc, la competitivitat, etc., com a eixos articuladors de les pràctiques masculines de molts homes.

En aquest curs l’alumnat tindrà ocasió de revisar una sèrie d’escenaris, de lògiques, discursos i pràctiques que pretenen fer-nos reflexionar sobre les implicacions que el model de masculinitat tradicional, hegemònic, masclista i obsolet té en els homes, en les seues pròpies experiències, en els seus cossos i en la societat.

Les assignatures parteixen d’un enfocament propi de les ciències socials i des de la interdisciplinarietat que caracteritza els estudis de gènere apostant per aproximacions des de l’antropologia, la sociologia, educació social, la història, la teologia, la psicologia, la història, la filosofia, la medicina, el treball social i el dret.

Al seu torn, les temàtiques abordades són d’allò més diverses, i analitzen la masculinitat i les relacions de gènere en contextos com ara la política, els mitjans de comunicació, el treball, la família, les religions, el món rural, les cures, les paternitats, l’educació, la salut, l’assetjament sexual o l’àmbit universitari.

En definitiva, es tracta d’un curs plantejat amb un enfocament teoricopràctic basat en les investigacions empíriques del seu professorat expert en masculinitats i estudis de gènere, que formarà l’alumnat per al seu posterior desenvolupament professional en l’àmbit de la igualtat de gènere i el treball amb homes i masculinitats.

Els principals objectius d’aquest curs són:

  • Analitzar i formar l’alumnat sobre la situació i els reptes dels homes davant dels canvis provocats per les dones i afavorir el canvi dels homes cap a nous patrons de relació amb les dones basats en l’equitat de gènere.
  • Conscienciar sobre la importància de l’estudi de les masculinitats des d’una perspectiva de gènere amb la finalitat de denunciar els desavantatges i les problemàtiques que genera la reproducció d’una masculinitat tradicional que comença a posar-se en qüestió atesa una determinada estructura social.
  • Debatre amb l’alumnat sobre les resistències i els avanços masculins cap a la igualtat en diferents àmbits: familiar, laboral i social, analitzant els nous models de masculinitats existents en les nostres societats en l’actualitat des de la perspectiva de gènere.
  • Revisar de manera crítica la masculinitat tradicional o hegemònica i conéixer les principals línies d’investigació i conclusions dels estudis sobre masculinitats, que possibiliten la coeducació que ens porte a dones i homes a aconseguir nous models de masculinitats i feminitats, feministes i igualitàries.
  • Visibilitzar i analitzar des d’una perspectiva crítica la forma en què es construeix la identitat masculina en els diferents espais de socialització i al llarg de les vides dels homes, les seues opinions i posicionament respecte a la igualtat, les seues pràctiques, les seues pors, els seus processos de canvi o de resistència, perquè se sumen a la lluita per la igualtat de gènere.
  • Sensibilitzar, visibilitzar i generar bones pràctiques en matèria d’investigació de la masculinitat i la implicació en el canvi per part dels homes i de la societat en el seu conjunt.
  • Ressaltar la importància científica i social del coneixement rigorós sobre la identitat masculina en aquest període sociohistòric concret, per a poder afavorir la implementació de mesures i polítiques d’igualtat que funcionen de manera més efectiva en fenòmens de vital importància i a l’hora de construir societats més igualitàries i lliures de violències: violències masculines, negació de les emocions, reproducció d’un gènere en obsolescència, etc.
  • Estimular la percepció entre els homes que altres maneres de ser home són possibles i que el model de masculinitat tradicional hegemònica, encara molt vigent, tot i que amb unes certes clivelles, està obsolet i no té sentit en el segle XXI.
  • Promoure la creació de col•lectius d’homes igualitaris entre la ciutadania.

L’alumnat obtindrà les següents competències en finalitzar aquest curs:

 • Adquirirà capacitats teoricopràctiques per a analitzar i fomentar la construcció social de les masculinitats en la nostra societat.
 • Obtindrà coneixements per a veure la realitat amb enfocament de gènere, així com els instruments metodològics que permeten interpretar-la i plantejar programes d’intervenció social.
 • Serà capaç d’analitzar i valorar críticament factors de desigualtat i discriminació per qüestions de gènere, especialment aquells derivats del model androcèntric i hegemònic de masculinitat.
 • Estarà capacitat/ada per a reconéixer l’organització diferencial en funció del gènere que es produeix en els diferents espais socials.
 • Sabrà utilitzar a nivell avançat models teòrics sobre la construcció social de la masculinitat amb perspectiva de gènere.
 • Coneixerà, identificarà i comprendrà les diferents expressions de masculinitat que existeixen en les nostres societats, així com les pràctiques que es configuren a partir d’aquestes.
 • Serà capaç de desenvolupar una mirada cientificocrítica cap als models socials adoptats pels homes, i per les dones, en qualsevol de les seues identitats de gènere.
 • Coneixerà els avanços en referència a la igualtat entre dones i homes, així com les seues polítiques, les principals resistències i els nous discursos igualitaris, masculinistes i sexistes existents.
 • Estarà capacitat/ada per a promoure el respecte i la dignitat personal amb independència del gènere, tant en l’àmbit acadèmic, personal o professional.
 • Prendrà consciència sobre la importància de la implicació dels homes per a l’assoliment de la igualtat de dones i homes.
 • Adquirirà capacitats per a desenvolupar nous models de masculinitat que regulen de forma més justa les relacions entre dones i homes, així com que impulsen marcs de convivència com el respecte i la igualtat.
 • Sabrà com utilitzar recursos bibliogràfics i informació rellevant vinculats als estudis de gènere i els estudis de masculinitats.
 • Dominarà eines d’anàlisi crítica que l’ajuden a comprendre i qüestionar els discursos hegemònics i els engranatges discriminatoris implicats en tots els espais socials i causants de les desigualtats de gènere.