Metodologia

 

Aquest títol d’Especialista universitari en Masculinitats, Gènere i Igualtat ofereix a l’estudiantat un ensenyament universitari d’alt nivell teòric i empíric a través d’una metodologia a distància que possibilita una transmissió de coneixements àgil, dinàmica, avançada, interactiva i continuada, tant dels i les docents a l’alumnat, com entre el mateix alumnat matriculat, i l’avaluació és en línia.

Gràcies al Campus Virtual de la Universitat Miguel Hernández i l’ús avançat de les noves tecnologies de la informació i la comunicació l’alumnat tindrà accés a un contingut variat i divers (escrit i audiovisual) oferit pel professorat. D’aquesta manera, l’estudiantat és responsable del seu propi aprenentatge, participant en activitats individuals o amb altres companys i companyes, reflexionant sobre el que fan i aprenen, així com sobre els resultats que aconsegueixen, en definitiva, desenvolupant de manera autònoma el pensament crític, actituds col•laboratives i destreses professionals. El Campus Virtual constitueix una eina fonamental d’interacció entre l’equip docent i l’estudiantat, perquè tant els uns com els altres poden establir una comunicació directa per mitjà de:

Metodologia

  • Masterclass virtuals: en cada assignatura professorat expert impartirà conferències virtuals que estaran a la disposició de l’estudiantat al campus virtual.
  • Material docent interactiu: cada assignatura comptarà amb temari digitalitzat.
  • Tutories individuals i col•lectives: a través de videoconferències els i les estudiants realitzaran tutories amb el professorat i amb la resta de companys/es.
  • Fòrums: es comptarà amb fòrums per a discutir aspectes destacats de cadascuna de les assignatures.
  • Recursos bibliogràfics: es posarà a la disposició de l’alumnat material bibliogràfic destacat.
  • Recursos audiovisuals: s’oferirà en totes les assignatures materials audiovisuals que complementen els continguts.

Aquest curs consta de 10 assignatures, al seu torn dividides normalment en tres temes, que imparteix un professor o professora expert/a en la matèria. Les persones que conformen el professorat són especialistes de reconegut prestigi nacional i internacional en l’estudi de les masculinitats i la igualtat de gènere. En cada assignatura (de 3 ECTS) solen participar tres docents, cadascun amb un tema d’1 ECTS, i un professor o professora serà el responsable d’aquesta assignatura. La seua labor consistirà a coordinar els continguts dels diversos docents, avaluar l’alumnat i signar les actes, així com fer costat els/les estudiants en el seu procés d’aprenentatge perquè obtinguen el màxim aprofitament. El professor o professora responsable s’encarregarà de coordinar la matèria de la qual és responsable, respondre les qüestions que plantegen els/les estudiants, organitzar i moderar fòrums, impartir videoclasses i en definitiva dirigir l’assignatura.

Al seu torn, com ja hem comentat, en cada assignatura (de 3 ECTS) hi haurà tres professors/es experts/es que oferiran el seu tema específic a través de diversos mitjans escrits i audiovisuals, la qual cosa permet que professors/es, professionals, investigadors/es i persones expertes del màxim nivell nacional i internacional oferisquen a l’estudiantat el seu coneixement sobre un tòpic concret que tracten en profunditat i que constitueix un epígraf fonamental dins del conjunt de l’assignatura.
La professora que coordina aquest curs d’especialista universitari, Anastasia Téllez Infantes, serà l’encarregada dels treballs de fi de títol (TFT). El treball de fi de títol o de curs és un treball original científic teòric o pràctic en el qual s’han d’aplicar i desenvolupar els coneixements i capacitats adquirits durant la realització d’aquest.

Totes les assignatures tenen actiu, des de l’inici, una aula virtual general de l’assignatura per a fer videoconferències i un fòrum general per a resoldre els dubtes relacionats amb la metodologia, procediments d’avaluació i altres no específics dels blocs del temari.

La professora que coordina el curs d’especialista universitari, Anastasia Téllez Infantes, s’encarregarà del seguiment personal de cada alumne o alumna, i l’assessorarà en qüestions acadèmiques (organització del temps d’estudi, distribució del nombre de crèdits, convocatòries d’exàmens, facilitar l’accés als recursos, etc.). En definitiva, es tracta d’una activitat de seguiment individualitzat de l’aprenentatge dels i les estudiants per a aconseguir un major rendiment acadèmic i integració en la vida universitària.

Vegeu l’apartat del CRONOGRAMA detallat del curs.

A.- Avaluació de les assignatures núm. 1 a la núm. 9:

L’avaluació del 100 % de les 9 primeres assignatures (obligatòries i de 3 ECTS cadascuna) es realitzarà a través del lliurament per part de l’alumnat d’un treball de màxim 10 pàgines crític personal i comentat dels materials i continguts del curs, per cada assignatura.

El treball ha d’estar en format Word a interlineat 1,5 i font Arial 12 i ha de contindre, almenys, els apartatssegüents: introducció, conclusió, bibliografia usada degudament referenciada, a més dels epígrafs que es consideren oportuns. Es valorarà de manera especial el correcte referenciat bibliogràfic, l’ús de citacions d’autors/es, la reflexió personal del que s’hi exposa, l’assimilació crítica i la comprensió dels continguts i la redacció del treball amb un ús del llenguatge científic no sexista. S’evitarà el plagi d’altres textos i/o d’internet.

La mateixa modalitat d’avaluació serà per a la convocatòria ordinària o extraordinària.

B.- Avaluació de l’assignatura núm. 10:

L’avaluació del 100 % d’aquesta assignatura de TREBALL DE FI DE TÍTOL es realitzarà a través del lliurament per part de l’alumnat d’un treball de màxim 30 pàgines sobre un tema acordat el mes de març amb la professora coordinadora, Anastasia Téllez Infantes.

El treball ha d’estar en format Word a interlineat 1,5 i font Arial 12 i ha de contindre, almenys, els apartatssegüents: introducció, conclusió, bibliografia usada degudament referenciada, a més dels epígrafs que es consideren oportuns. Es valorarà de manera especial el correcte referenciat bibliogràfic, l’ús de citacions d’autors/es, la reflexió personal del que s’hi exposa, l’assimilació crítica i la comprensió dels continguts i la redacció del treball amb un ús del llenguatge científic no sexista. S’evitarà el plagi d’altres textos i/o d’internet.

La mateixa modalitat d’avaluació serà per a la convocatòria ordinària o extraordinària.